Викладач:   Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю (Гідрологія).

Мета: 

Вивчення та отримання студентами системних уявлень щодо природних та антропогенних причин сучасних глобальних змін природного середовища, головним фактором яких є потепління клімату, з’ясування їх динаміки, впливу на природне середовище та вивчення способів можливого попередження наслідків їх розвитку в майбутньому.

Ключові слова: зміна клімату, парниковий ефект, антропогенні зміни клімату, адаптація до змін клімату.