едбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

ЄВІ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ ЄВІ

Загальна кількість завдань тесту – 42.

На виконання тесту відведено 60 хвилин.

 

Тест складається з двох частин:

 

Частина «Читання» (Tasks 1-4) й містить 22 завдання різних форм.

Мета - виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: розуміння основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів(вибіркове читання).

Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і рекламних буклетів, художньої літератури.

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5 % незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання -до 3 %, про значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами та за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Загальний обсяг текстів становить до 2500 слів.

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки на основі прочитаного.

Кандидат уміє:

•читати текст і визначати мету, ідею висловлення;

•читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

•читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів;

•диференціювати основні факти та другорядну інформацію;

•розрізняти фактичну інформацію та враження;

•розуміти точки зору авторів текстів;

•працювати з різножанровими текстами;

•переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання;

•визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його частинами;

•встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.

 

 

Частина «Використання мови» (Tasks 5-6) містить 20 завдань.

Мета - виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних граматичних і лексичних компетентностей кандидатів.

Кандидат уміє:

•аналізувати й зіставляти інформацію;

•правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури;

•встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту.

 

Тест складається із завдань трьох форм:

  • Завдання на встановлення відповідності (Task1: 1–5, Task3: No 11–16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань.
  • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Task 2: 6–10). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
  • Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 4: 17–22, Task 5: 23–32, Task 6: 33–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/ частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів.

 

У частині «ЧИТАННЯ» (Reading) завдання Task 1 на встановлення відповідності перевіряє:

•розуміння основного змісту прочитаного;

•уміння розуміти тему та ідею тексту (частин тексту, окремих абзаців) Завдання з вибором однієї правильної відповіді Task 2 перевіряє

•повне розуміння тексту;

•уміння використовувати ті чи інші синоніми залежно від контексту;

•знання лексики, уміння використовувати сталі словосполучення, слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники.

Завдання на встановлення відповідності Task 3 передбачає пошук необхідної спеціальної інформації в текстах.

Завдання на заповнення пропусків у тексті Task 4 перевіряє

•знання лексики, синонімів і вміння використовувати ті чи інші синоніми залежно від контексту;

•уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до контексту, а також розуміння структури тексту та вміння розпізнавати зв’язки між частинами тексту

 

У частині «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ» (Use of English) завдання на заповнення пропусків у тексті (Use of English: Vocabulary) Task 5 перевіряє:

•знання лексики, синонімів і вміння використовувати синоніми, враховуючи їх значення;

•уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до контексту

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Use of English: Grammar) Task 6 перевіряє:

•уміння правильно використовувати різні граматичні структури, артиклі, слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники;

•уміння розрізняти часові форми дієслів тощо.