Викладачі: Буяк Богдан Богданович - доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/299-alfavitnyi-filtr/b/2942-buiak-bohdan-bohdanovych

Тимків Ірина Михайлівна - кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/3332-tymkiv-iryna-mykhailivna

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета:  формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

– здатність володіти методологією та теоріями комунікації, формувати позитивний імідж, що у сукупності утворюють основу професіоналізму сучасного фахівця;

– здатність конструювати ефективний особистий та/або корпоративний імідж в результаті засвоєння основних технологій іміджмейкингу; розробляти іміджевий сценарій та макети іміджевих проєктів;

– здатність правильно обирати та поєднувати одяг, взуття, аксесуари у створенні власного ділового іміджу, розуміти та ефективно використовувати невербальні сигнали й діловий етикет  у побудові іміджу;

– здатність розробляти стратегії формування позитивного іміджу населеного пункту чи країни.

Ключові слова: імідж, іміджмейкерство, брендинг, неймінг, PR