Викладач:  Біланик Ірина Богданівна  – доктор філософії (PhD), асистент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.04 Середня освіта (Математика)

Мета: формування у студентів нових теоретичних знань і практичних навичок, опанування ними основних методів та інструментарію теорії функцій комплексної змінної.

Ключові слова: комплексний аналіз, аналітична функція