Викладач:   Кондратюк Любов Романівна   – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Мета:

Ключові слова: