Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 035.041  Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська  (англійська мова і література). ОПП  Англійська мова і література.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з другої іноземної мови.
2. Публічний захист магістерських робіт.