ВикладачНадія Михайлівна Дробик - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

ВикладачГалина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова)  дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія

Мета курсу: формування теоретичних, практичних засад і принципів, спрямованих на визначення основних біотехнологічних напрямків використання властивостей мікроорганізмів, клітин, тканин та органів рослин і тварин для задоволення потреб людини. Завдання: вивчення основних розділів біотехнології та генної інженерії, методів, принципів і прийомів досліджень; ознайомлення з сучасними досягненнями, галузями їх застосування; проблемами та перспективами біотехнологічної науки.

Ключові слова: генетична інженерія, клітинна інженерія, культивування in vitro, in vivo, гібридома, культура клітин, тканин та органів, трансгенні організми, соматичні гібриди, живильне середовище, регулятори росту, кріоконсервування.