Викладач:  Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України. Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач: Петришин Галина Романівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 032 "Історія та археологія".

Мета: Навчальна дисципліна «Аналітика суспільних процесів» спрямована на формування у студентів системних знань про динаміку розвитку суспільства та методологію дослідження  різних видів, форм соціальних змін й соціальних процесів; розвиток вмінь по здійсненню інформаційно-аналітичної діяльності

Ключові слова: аналітика, інформаційно-аналітична діяльність, суспільство, соціальна динаміка, соціальні зміни, соціальні процеси, соціальний розвиток, методи аналізу соціальних змін.