Викладач:   Йордан Ганна Мирославівна -  кандидат технічних наук, доцент кафедри журналістики,  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Культура друкованого видання» є формування знань про нові перспективні моделі творення якісного продукту, якісні характеристики періодичного друкованого видання (газети, журналу) як товару в сучасному комп‘ютеризованому світі, оригінальні підходи до творення конкурентоспроможних видань, оцінювання якості сучасної періодики, використовуючи квалілогічний аналіз.

Ключові слова: періодичне друковане видання, культура видання, квалілогія, кваліметрія, надійність, кондиційність, релевантність, читабельність, читаність, дизайн, якість.