Викладач:  Грицак Людмила Русланівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія

 Мета: сформувати у студентів як  ґрунтовні теоретичні знання про закономірності та особливості взаємодії організму людини з навколишнім середовищем, так й  практичні навички, що дозволяють скомпенсовувати стан антропоекологічної напруги та втоми в умовах науково-технічного прогресу та трансформації антропоекосистем 

Ключові слова: екологія людини, гомеостаз, вплив чинників довкілля, відновлення та збереження здоров'я