Викладач: Крижановська Маргарита Анатоліївна - кандидат сільськогосподарських наук наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

Метою вивчення навчальної дисципліни «Популяційна генетика» є формування у здобувачів уявлення про популяцію як складно структурованої одиниці мікроеволюційного процесу та вироблення вмінь вивчення спадкової мінливості, що відбувається у ряді поколінь з подальшим застосуванням навичок для динаміки і аналізу розвитку органічного світу. Завдання курсу полягають в ознайомлені здобувачів із теоретичними основами генетики популяцій та основними поняттями еволюційної генетики, основними методами популяційно-генетичного аналізу; засвоєні поняття генетичної структури популяції; вивчені факторів, що впливають на генетичні процеси у популяції.

Ключові слова: популяція, генофонд популяції, генетична структура популяції, фактори динаміки генетичної структури популяції