Викладач: Древніцький Ю.Р. – кандидат історичних  наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. 

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  для всіх спеціальностей

Метою навчальної дисципліни «Соціологія»  є формування у студентів системи соціологічних  знань про суспільство як соціальну систему та методи дослідження соціальних явищ і процесів; вмінь аналізувати та давати якісну оцінку  явищам і процесам суспільного життя у конкретно-історичних умовах та знаходити адекватні шляхи вирішення соціальних проблем; навички працювати з різними джерелами інформації та використовувати ці знання у проведенні власних наукових досліджень.
Ключові слова: суспільство, соціальна система, особистість, соціальні відносини, соціальна комунікація, соціальна діяльність, соціальна структура, соціальні форми, соціальні явища, соціальні процеси, соціологія, соціальні інститути, соціальна діяльність, особистість,  соціальна реальність.