Викладач: Олендр Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література), 014.023 Середня освіта (Французька мова і література), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська  (Англійська мова і література), 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька (Німецька мова і література), 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька (Французька мова і література)

Електронний курс «Англійська мова для магістрантів немовних спеціальностей» є логічним продовженням та поглибленням знань та навичок, набутих під час вивчення  іноземної мови студентами немовних факультетів університету. Курс  складається з 3х модулів: «Основи ділової англійської мови», «Основи академічного письма» та «Основи науково-дослідної роботи». Метою курсу є досягнення магістрантами такого рівня мовної компетенції, яка б надала їм можливість правильно оформити необхідні ділові папери для працевлаштування чи навчання за кордоном, вести наукову дискусію, підготувати доповідь з теми власного дослідження та обговорити питання, що стосуються сфери професійного інтересу слухача з іноземними колегами.

Ключові слова: