Викладач:  Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України. Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка/

Викладач: Петришин Галина Романівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка/

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)         

Мета: навчальна дисципліна «Аналітика політичної думки» спрямована на формування у студентів системних знань про природу політики як виду людської діяльності,  розумінню суті якої слугують різноманітні політичні теорії і концепції різних етапів розвитку політичної думки; вмінь з використання  методології  дослідження політичних явищ; навиків критичного оцінювання різноманітних політичних теорій і концепцій.

Ключові слова: аналітика, політична думка, політична теорія, політичний аналіз, політична доктрина, політична ідеологія.