Викладач:  Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка.


Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 і 4 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.
Мета курсу: формування методичної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи, зокрема здатності проєктувати, адаптувати, організовувати, вмотивовувати, досліджувати й контролювати навчальний, пізнавальний, виховний і розвивальний аспекти іншомовної освіти учнів молодшого шкільного віку в класній і позакласній роботі з іноземної мови; ознайомлення із сучасними підходами та методами викладання іноземної мови відповідно до Концепції Нової української школи.
Ключові слова: мовна/мовленнєва компетентність; метод навчання; технологія навчання.