Викладач: Киданюк Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач:  Тимків Ірина Михайлівна -  кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка:

Обов'язкова дисципліна загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)                 

 Мета: формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

– здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі гуманітарних наук;

– здатність до збагачення світогляду майбутніх аналітиків знаннями про багатство української культури та шани до історичного минулого;

– визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів української культури (у архітектурі, художньому та образотворчому мистецтві, літературі);

– усвідомлення особливостей історичного розвитку різних епох, народів та етносів на території України та їхнього впливу на формування культури сучасної України;

– місце та значення української культури в системі світової культури;

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим;

– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

Ключові слова: Історія України, культура України, минуле, закономірності розвитку