Викладач -  Сіткар Віктор Іллічкандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійного спрямування 

Електронний  курс призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.11. Середня освіта (Фізична культура), 017. Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017. Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Психологія спорту – дисципліни, що вивчає закономірності проявів і розвитку психіки людини в умовах спортивної діяльності (тренування, змагання, відновлення).

Вона ознайомлює та озброює студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи спортивної психології; особливості психічних процесів та врахування їх закономірностей в умовах спортивної діяльності; про основні напрямки психологічної підготовки в спорті; види психологічної підготовки спортсменів та команд; засоби психологічної підготовки; психологію спортивного змагання; передстартові та післястартові психічні стани; особливості особистості спортсмена; групову взаємодію в спортивній команді, проблеми лідерства в спорті; психологічну сумісність в спортивній команді; психоспортограму видів спорту; гендерні особливості спортсменів.

Практичні заняття дозволяють оволодіти діагностичними методиками виявлення психічної надійності та відбору у спорті; формують уміння регулювати передстартові та післястартові психічні стани; виявляти лідерів та психологічний клімат в команді; застосовувати загальну та спеціальну психологічну підготовку у роботі зі спортсменами; відновлювати психічну працездатність.

Ключові слова: психологія спорту, психологія фізичного виховання, спортивна діяльність, психологічна підготовка, післястартові психічні стани, психоспортограма.