Викладач:  Мілян Роксолана Степанівна  – доктор філософії (PhD), асистент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
  Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика)..

Мета: сформувати професійно компетентного вчителя математики, якому притаманні творче педагогічне мислення, готовність самостійно підвищувати свій науковий і методичний рівень, здатного забезпечувати навчальний процес з математики в базовій середній школі.

Ключові слова: зміст освіти, математична освіта, методи навчаннятехнології навчання математики, інноваційні технології.