Викладач: Пацалюк Ірина Іванівна   - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
  Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  013 Початкова освіта (зПО32, зПОск-12).

Мета  курсу
  –  дати  студентам  комплексне  уявлення  про  навчання образотворчому мистецтву учнів початкових класів.

Курс  спрямований  на  формування  у  студентів  теоретичних  знань  та  практичних навичок, готовності їх використання у процесі художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва. 

Завдання курсу:

–     знайомство з  змістом програмових завдань  та календарно-тематичних планів з образотворчої діяльності;  

– набуття досвіду самостійної розробки занять з образотворчого мистецтва; 

– оволодіння практичними вміннями та навичками з образотворчої діяльності.

Ключові слова: