ВикладачШульга Ірина Мирославівна - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова/вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація), Спеціальна освіта, (Логопедія. Спеціальна психологія) та магістрантів 2-го курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта).

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичними знаннями щодо навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами (ООП), а також практичними вміннями і навичками щодо роботи з дітьми з різними типами порушень психофізичного розвитку. У результаті вивчення навчальної дисципліни магістранти вмітимуть розробляти та аналізувати індивідуальну програму розвитку дитини з ООП, програми з корекційно-розвиткової та реабілітаційної роботи; налагоджувати ефективне співробітництво між членами команду супроводу; попереджати виникнення упередженого ставлення однолітків і дорослих до дітей з ООП тощо.

Зміст дисципліни розроблено відповідно до основних положень відповідних освітньо-професійних програм.

Ключові слова: порушення психофізичного розвитку, дитини з ООП, спеціальна освіта, інклюзивна освіта.