http://tnpu.edu.ua/faculty/psychped/goncharovska-galina-fedor-vna.php?clear_cache=Y

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/3204-honcharovska-halyna-fedorivna

Програма навчальної дисципліни «Психологія мистецтва»  призначена для підготовки бакалаврів напряму 053 Психологія  спеціальності  Психологія.

Семестр: 2. 

Статус дисципліни - вибіркова.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія мистецтва» є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

-       здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу психічних процесів, властивостей, станів та явищ, розуміння основних закономірностей їх функціонування та розвитку;

-       здатність до збору, обробки,  збереження, продукування  і   передачі   професійно   важливої інформації з метою її використання  в  рамках  професійного, дослідницького контенту;

-       здатність приймати обґрунтовані рішення, наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;

-       здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

-       здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

-       здатність          впроваджувати    результати    наукових розробок у сфері практичної діяльності;

-       вміння          розробляти    психологічні    критерії    та рекомендації для різних видів професійної діяльності;

-       здатність до прогнозування та моделювання нових соціально-психологічних явищ у суспільстві та соціальних групах;

-       здатність розробляти і проводити різні форми навчальних занять, використовуючи активні методи навчання;

-       здатність до повного і багатоаспектного використання фахових знань у сфері професійної та науково-дослідної діяльності;

-       здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики.

Ключові слова: мистецтво, нейродинаміка творчого процесу, творча домінанта, творчість, інтенція твору, катарсис, рефлексія, сугестія,  художня установка, апперцепція, візуальне сприйняття, художня комунікація, мова зображувального мистецтва, тематика, хроніка, хронотопіка, метафорика, семантика, символіка, архетипіка, архітектоніка.