Викладач:  Наталія Іванівна Флінта - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія.

Мета: Вивчення дисципліни «Іміджологія та ПР-технології в туризмі» спрямоване на  отримання конкретного результату — створення іміджу особистості, туристичної організації чи продукту з урахуванням об'єктивних передумов і чинників впливу. Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є вивчення основних понять, систем і алгоритмів іміджології та ПР; набуття практичних навичок вирішення конкретних іміджологових  завдань; формування умінь творчого пошуку резервів удосконалення іміджологової діяльності підприємства.

Ключові слова: іміджологія, імідж,  ПР-технології, псевдотехнології, інструментальні засоби.