Викладач:  Сергій Ігорович Задворний - кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни  здобувачами освітнього ступеня "магістр"  освітньо-професійної програми "Туризм" за спеціальністю  242 Туризм на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Мета:  формування професійних здібностей та практичних навичок майбутніх фахівців щодо ефективного управління персоналом підприємств, установ та організацій туристичної сфери. Управління персоналом покликане забезпечити ефективну організацію людських ресурсів у межах окремого туристичного підприємства чи установи управління туризмом та сприяти формуванню, розвитку і реалізації на високому рівні трудового потенціалу організації. 
Ключові слова: персонал, управління, організація, туризм, кадри, менеджмент.