Метою викладання дисципліни “Книжкова ілюстрація” є формування у студентів творчого мислення, заснованого на синтезі фантазії, логіки і розрахунках, надання їм професійної майстерністі.

Завданнями навчального курсу  «Книжкова ілюстрація» є:

•                 ознайомити студентів з принципами та методами комплексного аналізу;

•                 ознайомитись з фаховою літературою, яка надає можливість дослідити історичні етапи розвитку книги та ілюстрації як одного з її компонентів в контексті розвитку культури в цілому;

•                 показати зв'язок розвитку архітектоніки книги, техніки виконання ілюстрацій з основними стилеутворюючими тенденціями та естетичними поглядами різних часів;

•                  на реальних прикладах простежити різноманітні творчі методи проектування книг та ілюстративних композицій;

•                 засвоєння графічних прийомів та методів оформлення книги;

•                 формування навичок графічного пошуку;

•                     навчити використовувати знання та вміння здобуті на предметі викладання та на практиці при розробці ілюстрацій;

•                     забезпечити достатній фаховий рівень для творчої діяльності на виробництві, в установах та закладах, що використовують в своїй діяльності графічне ілюстрування.

        В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

•                 історію розвитку книжкової графіки;

•                 основні поняття і загальні відомості про процес розробки ілюстрацій;

•                 призначення, завдання та функції ілюстрацій;

•                 етапи створення ілюстрацій і вимоги щодо оформлення книги;

•                 види ілюстрацій;

•                 основні аспекти створення кольорових ілюстрацій;

•            особливості створення художнього образу в ілюстраціях;

•            види ілюстрацій за їхнім зв’язком з літературним текстом.       

        вміти :

•        вивчати та аналізувати аналоги, зразки книжкової графіки стосовно тем та практичних робіт;

•        обробляти потрібний інформаційний матеріал та систематизувати його;

•        створювати власну концепцію при виконанні практичних і самостійних робіт;

•        виконувати оригінал-макет, професійно виконувати графічні роботи;

•        вміло використовувати техніки, матеріали та інструменти, для досягання мети.