Викладач: Рутило Микола Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства та транспорту. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Мета: Формування у студентів системних теоретичних знань про фізичні основи функціонування електронних компонентів,  параметри та технічні характеристики пристроїв та електронних схем на їх базі, засвоєння основних теоретичних положень роботи електронного устаткування та мікропроцесорних систем.

Ключові слова: провідність, напівпровідник, діод, транзистор, вольт-амперна характеристика, підсилювач, компаратор, випрямляч напруги, стабілізатор, логічний елемент, тригер, реверсивний лічильник, аналого-цифровий перетворювач, мікропроцесор, мікроконтролер.