Викладач: Петришин Галина Романівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)                 Метою навчальної дисципліни «Аналітика суспільного буття» є формування у студентів знань про: еволюцію розвитку основних концептуальних підходів до аналізу різних форм та виявів соціального буття, основні методи і способи аналізу суспільних явищ та процесів; вмінь систематизувати та аналізувати  зміст різних джерел інформації з метою її використання  в аналітичній діяльності; навики критичної оцінки різноманітних процесів суспільного життя та моделювання тенденцій їх розвитку

Ключові слова: аналітика, суспільне буття, методи аналітичного дослідження, технології аналітичної діяльності, аналітичні документи, моделювання, прогнозування.