Викладач: Оксана Ігорівна Боднар - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюк

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

 Мета - поглиблення та узагальнення основних біологічних та екологічних знань щодо специфіки процесів взаємодії та адаптації організмів на різних рівнях організації живої матерії. Важливим аспектом у вивченні навчальної дисципліни є формування у студентів розуміння фізіолого-біохімічних механізмів взаємодії молекулярних структур організму та обміну речовин з чинниками навколишнього середовища, узагальнення та систематизація знань про принципи внутрішньовидової та міжвидової адаптації і регуляції життєвих процесів, а також про шляхи утворення і трансформації енергії в біосфері.

  Ключові слова: адаптація, регуляція, інтеграція, взаємодія, метаболізм, рослини, тварини, екологічні та антропогенні чинники.