Викладач: Надія Михайлівна Дробик - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Галина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

 Метою викладання навчальної дисципліни “Популяційна біологія, екосистемологія та біосферологія” є : формування у студентів розуміння сучасних уявлень про структурно- функціональну цілісність, динаміку і розвиток та стійкість популяцій, екосистем і біосфери як основних структурно-функціональних одиниць надорганізмового рівня організації природи; володіння знаннями про хімічний склад та геохімічну роль живої речовини; вміти характеризувати основні біогеохімічні цикли біосфери; розуміти проблеми ноосфери і їх використання у сфері професійної діяльності при постановці і вирішенні базових завдань.

Ключові слова: популяція, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, кайнозойська ера, силурійський період, екологічна ніша, біотоп, консорція, динозаври, амоніт, белемніт, статева структура, вікова структура, просторова структура, генетична структура, екологічна структура, етологічна структура.