Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

Мета: оволодіння знаннями про закономірності психічного розвитку і формування особистості в процесі її навчання, інноваційні педагогічні технології, теорію розвивального навчання, гуманістичні освітні технології, формування умінь здійснювати психологічний аналіз навчального заняття.

Ключові слова: психодидактика, педагогічна психологія, освіта, навчання, викладання, учіння.