Викладач: Василь Васильович Грубінко - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Галина Богданівна  Гуменюк  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності спеціальності 091 Біологія

Нормативна навчальна дисципліна для підготовки доктора філософії (PhD) галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія.

Метою курсу «Моделювання біологічних систем» є формування  таких компетентностей:
-  здатність розв’язувати комплексні задачі і проблеми щодо функціонування і регуляторних механізмів біологічних систем, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики;
-  здатність розробляти та управляти науковими та науково-технічними проєктами;
-  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
-  здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації;
-  здатність генерувати нові ідеї (креативність), проводити наукові досліджень на відповідному (конкурентному) рівні;
-  здатність розробляти нові моделі та проводити експерименти, спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних із теоретичними і прикладними задачами у біології, відповідно до конкретних потреб наукового пошуку;
-  здатність до створення інструментів та методологій наукової діяльності, оцінювання та впровадження результатів сучасних розробок, рішень та досягнень природничих наук в біологію.

Ключові слова : системне моделювання, метод найменших квадратів, критерій Фішера, похибка апроксимації, множинний коефіцієнт детермінації