Викладач:  Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/297-alfavitnyi-filtr/a/2847-adamska-zoriana-mykhailivna

Електронний курс призначено для аспірантів
Мета: Курс є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія і спрямований на  поглиблення розуміння предметної областi та професiйної дiяльностi за спеціальністю, формування психолого-педагогічних та методичних умінь викладання психологічних дисциплін у системі вищої школи: критично аналізувати й оцінювати традиційні методи викладання, ефективно організовувати педагогічне діалогічне спілкування, проводити різні форми навчальних занять, використовуючи інноваційні гуманітарні технології, розробляти та удосконалювати методичні матеріали щодо психологічного супроводу освітнього процесу, проектувати, оптимізувати та оцінювати якість навчально-виховного процесу та освітнього середовища; розвиток вміння інiцiювати, органiзовувати та проводити комплекснi дослiдження в галyзi науково-дослiдницької та iнновацiйної дiяльностi.

Ключові слова: кредитно-трансферна (кредитно-модульна) система навчання, викладацька діяльність, лекція, семінарське заняття, лабораторне заняття, інноваційні гуманітарні технології освіти, педагогічне діалогічне спілкування, інформаційно-цифрові технології викладання, психолого-педагогічний аналіз заняття, зміст викладання психології у закладах вищої освіти, навчально-методичний комплекс дисципліни, освітня програмама, навчальний план, робоча порграма навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, засоби для поточного, модульного і підсумкового контролю знань