Викладач:  Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України. Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка  
Викладач:  Морська Наталія Львівна   – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Викладач:   Кондратюк Любов Романівна   – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу загальної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки усіх спеціальностей

 Метою викладання курсу «Філософія: історико-філософські та сучасні смислові параметри знання» є надати методичний та теоретичний матеріал з філософії в історичному та сучасному вимірах; сприяти глибокому усвідомленню сутності філософії як вищої світоглядної форми, її ролі і місця у суспільстві та людинотворчої місії; забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, спрямувати аспірантів на самостійні роздуми над найважливішими філософськими проблемами та формувати їх високу світоглядно-методологічну культуру як фахівців освітньо-наукової сфери.

Ключові слова: