Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта

Мета вивчення навчальної дисципліни «Компетентнісно орієнтована освіта» полягає в тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретичними основами та практикою організації освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу та надбаннями зарубіжного досвіду в зазначеному аспекті,  а також забезпечити набуття ними певних загальних компетентностей.

Ключові слова: компетентнісний підхід у навчанні, компетенція і компетентність, класифікація компетентностей, ключові компетентності, уміння вчитися як ключова компетентність особистості, компетентнісна спрямованість навчальних програм і підручників, компетентнісно орієнтована мета уроку, зарубіжний досвід компетентнісно орієнтованого підходу в освіті.