Викладач:   Сивий Мирослав Якович  –  доктор географічних наук, професор кафедри географії і методики її навчання.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю

 Метою вивчення навчальної дисципліни «Екологічна геологія» є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

              - діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних ці глобалізаційних процесів, національного розвитку;

             - вміти розробляти проекти та управляти ними;

              - використовувати традиційні та інноваційні методи конструктивно-географічних досліджень; способи набуття, обробки, передачі, збереження первинних географічних даних; принципи обробки географічних даних та отримання корисної інформації та нових знань;

              - володіти прийомами та способами ГІС-аналізу, математико-картографічного моделювання та розкладання геозображень на складові з перетворенням і без перетворення картографічного зображення. Розуміння системи організації моніторингових спостережень та використання їх результатів для картографічного моделювання стану та розвитку об’єктів реальної дійсності, формування дослідницького блоку національної інфраструктури геопросторових даних;

               - ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань;

               - обґрунтовувати необхідність і обсяги експериментальних досліджень; працювати на сучасному обладнанні, обробляти результати експериментів; аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень;

              - вміти приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів прогнозування.

Ключові слова: природні геосистеми, природно -технічні геосистеми, геологічне середовище, еколого-геологічне картування, еколого-геологічний моніторинг, моделювання геологічного середовища та геоморфосфери.