Викладач:   Питуляк Мирослава Романівна – кандидат географічних наук, доцент доцент кафедри географії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю

Мета дисципліни - освоїти основні методи прикладних фізико-географічних досліджень для різних галузей господарства. Навчити студентів виявляти та оцінювати просторово-часові відмінності фізико-географічних умов територій. Навчити студентів оцінювати стійкість природних систем до антропогенного навантаження.  Оволодіти методами географічного прогнозування  розвитку території під дією господарської діяльності.

Ключові слова: прикладні фізико-географічні дослідження, стійкість ландшафтних комплексів, географічне прогнозування розвитку території, природокористування, природно-ресурсний потенціал.