Викладач:   Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю

 Метою викладання навчальної дисципліни є: вивчення теоретичних засад медичної географії, історії формування медико-географічних знань та місця дисципліни у структурі суспільної географії, поглиблення знань про особливості медико-географічної ситуації в Україні та інших держав світу в контексті загальносвітових тенденцій та процесів, вивчення властивостей географічного середовища та впливу негативних факторів довкілля на особливості життєдіяльності населення і рівень захворюваності людей

Ключові слова: