Викладач:   Заблоцький Богдан Володимирович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю

 Мета:

Ключові слова: