Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 106 Географія.

 Мета: рекреаційно-туристичні дестинації (РТДе) – нова складна категорія; відзначається комплексністю й багатофакторністю; передає цілісність процесу рекреаційного й туристичного використання території та може вважатися сучасною організаційною формою таких територіальних утворень. Обґрунтовано вчення про РТДе як міждисциплінарний напрям; визначено понятійно-термінологічний апарат та методологічне підґрунтя; здійснено систематизацію методів вивчення РТДе, обґрунтовано наукові підходи. Курс покликаний розвинути цілісне просторово-часове уявлення про рекреаційно-туристичні дестинації як центральні елементи в процесі формування та реалізації туристичного продукту. Рекреаційно-туристичні дестинації виступають як геопросторові, управлінські і маркетингові одиниці, які дозволяють здійснювати їх географічний аналіз на вітчизняному та зарубіжному рівнях. 

Ключові слова:  географічний аналіз, рекреаційно-туристичні дестинації (РТДе), РТДе для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації, РТДе для потреб лікування та оздоровлення. РТДе для потреб історико-культурного і релігійного пізнання.