Викладач:  Божук Тетяна Іванівна - доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України і туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для аспірантів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

 Мета: рекреаційно-туристичні дестинації (РТДе) – нова складна категорія; відзначається комплексністю й багатофакторністю; передає цілісність процесу рекреаційного й туристичного використання території та може вважатися сучасною організаційною формою таких територіальних утворень. Обґрунтовано вчення про РТДе як міждисциплінарний напрям; визначено понятійно-термінологічний апарат та методологічне підґрунтя; здійснено систематизацію методів вивчення РТДе, обґрунтовано наукові підходи. Курс покликаний розвинути цілісне просторово-часове уявлення про рекреаційно-туристичні дестинації як центральні елементи в процесі формування та реалізації туристичного продукту. Рекреаційно-туристичні дестинації виступають як геопросторові, управлінські і маркетингові одиниці, які дозволяють здійснювати їх географічний аналіз на вітчизняному та зарубіжному рівнях. 

Ключові слова:  географічний аналіз, рекреаційно-туристичні дестинації (РТДе), РТДе для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації, РТДе для потреб лікування та оздоровлення. РТДе для потреб історико-культурного і релігійного пізнання.