Викладач:  Андрій Васильович Кузишин - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму, декан географічного факультету. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  106 Географія.

Мета: 

– розкрити в історико-географічній перспективі зміст понять і концепцій ідеологічних доктрин, які використовує світова геополітика для трактування практичної міжнародної політики народів та держав сучасного періоду;

 – розглянути геостратегію як практичну складову геополітики, дослідити в яких формах використовуються державами основні засоби її досягнення.

– визначити геопросторові особливості протікання базових глобальних процесів: демократизації, мілітаризації, політичної глобалізації, державотворення та формування наднаціональних інституційних утворень;

– оволодіти понятійним апаратом та інструментарієм геополітичного та геостратегічного аналізу;

– засвоїти основні класичні та сучасні концепції геополітики та геостратегії;

– навчити виявляти геополітичні інтереси головних суб'єктів світового процесу та їх геостратегічні засоби і методи для досягнення геополітичної мети на міжнародній арені.


Ключові слова: геополітика, геополітичні доктрини, світові наддержавні утворення, геостратегія