Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей 011 Освітні педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта, 231 Соціальна робота.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи»: ознайомити аспірантів із теоретичними основами організації освітнього процесу в педагогічному закладі вищої освіти та науковими основами управління вищою школою, а також забезпечити набуття ними певних загальних компетентностей.

Ключові слова: система вищої освіти в Україні, теоретичні основи навчання/виховання студентів у закладі вищої освіти, зміст навчання/виховання студентської молоді, методи навчання/виховання студентів, управління освітнім процесом закладу вищої освіти.