Викладач: Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Електронний курс "Статистичні методи у психології" призначений для вивчення дисципліни  здобувачами третього рівня вищої освіти спеціальності (психологія). 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів здатності до абстрактного мислення, аналiзу та синтезу, генерування нових ідей, здатності до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацiї з рiзних джерел, а також вмiння збирати, опрацьовувати та критично оцiнювати наукові психологiчнi джерела, володiння методами кiлькiсної та якiсної обробки даних психологiчного дослiдження.

Ключові слова: статистичні методи, критерії відмінностей, кореляційний аналіз, факторний аналіз.