Викладач:  Адамська Зоряна Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковец ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

 Мета: У курсі розглядаються основні принципи, підходи і методи використання комп’ютерних технології у підготовці спеціалістів у вишах; особливості використання електронних варіантів психодіагностичних методик та програм, спрямованих на розвиток окремих психічних процесів; засоби спрощення математичних обчислювань у психолого-педагогічних дослідженнях; особливості використання всесвітньої мережі INTERNET у роботі психолога-практика і психолога-дослідника.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, дистанційна освіта, програмно-методичний комплекс, комп'ютерна психодіагностика, комп'ютерне моделювання, комп'ютерна обробка даних.