Викладач: Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

 Мета: Основною метою викладання навчальної дисципліни «Психологія самосвідомості» є формування у здобувачів третього рівня вищої освіти цілісної, послідовної системи знань про феномен самосвідомості, його розуміння у психології, визначення етапів та принципів розвитку самосвідомості, аналіз основних напрямків дослідження Я-концепції та аспектів структурних компонентів цього феномену, розуміння основних закономірностей їх функціонування, а також здатності до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

      Ключові слова: свідомість, самосвідомість, Я-концепція, самовдосконалення, саморозвиток.