Викладач: Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

Мета: Курс "Психологія освіти" покликаний розкрити психологічні особливості праці педагога, проаналізувати основні тенденції сучасної освіти та презентувати  новий погляд на навчання та виховання, з’ясувати роль вчителя у формуванні повноцінної особистості дитини. 

У рамках курсу  розглянуто працю вчителя, опираючись на такі базові психологічні категорії як „особистість”, „діяльність”, „спілкування”, розкрито сутність та основні особливості діалогічного педагогічного спілкування, проаналізовано педагогічні стереотипи та педагогічні конфлікти. Визначено соціально-психологічні чинники професійного вигорання та вплив Я-концепції вчителя на розвиток особистості дитини.  

У рамках курсу з’ясовано психологічні показники ефективності праці вчителя та шляхи удосконалення його діяльності.

Ключові слова: Психологія педагогічної праці, педагогічна діяльність, педагогічна праця, педагогічне спілкування, особистість педагога, навчання, виховання, психологічний об'єкт виховання, професійне вигорання вчителя, педагогічний конфлікт, Я-концепція педагога, педагогічні стереотипи.