Викладач: Оксана Ігорівна Боднар - доктор біологічних наук, доцент загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюк

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Метапоглиблення та узагальнення основних біологічних та екологічних знань щодо специфіки процесів взаємодії та адаптації організмів на різних рівнях організації живої матерії. Важливим аспектом у вивченні навчальної дисципліни є формування у студентів розуміння фізіолого-біохімічних механізмів взаємодії молекулярних структур організму та обміну речовин з чинниками навколишнього середовища, узагальнення та систематизація знань про принципи внутрішньовидової та міжвидової адаптації і регуляції життєвих процесів, а також про шляхи утворення і трансформації енергії в біосфері.

 Ключові слова: адаптація, регуляція, інтеграція, взаємодія, метаболізм, рослини, тварини, екологічні та антропогенні чинники.