Викладач: Оксана Ігорівна Боднар - доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюк

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 91 Біологія

Метапоглиблення та узагальнення основних біологічних та екологічних знань щодо специфіки процесів взаємодії та адаптації організмів на різних рівнях організації живої матерії. Важливим аспектом у вивченні навчальної дисципліни є формування у студентів розуміння фізіолого-біохімічних механізмів взаємодії молекулярних структур організму та обміну речовин з чинниками навколишнього середовища, узагальнення та систематизація знань про принципи внутрішньовидової та міжвидової адаптації і регуляції життєвих процесів, а також про шляхи утворення і трансформації енергії в біосфері.

 Ключові слова: адаптація, регуляція, інтеграція, взаємодія, метаболізм, рослини, тварини, екологічні та антропогенні чинники.