Викладач:  Романишина Оксана Ярославівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

 Мета: формування та розвиток цифрових компетентностей у процесі підготовки та оформленні результатів наукових досліджень, одержати знання в галузі ефективного використання цифрових технологій у науково-дослідній діяльності та освіті; створенні та наповненні освітнього інформаційного середовища; ознайомитися з можливостями соціальних сервісів і основними прийомами їх інтеграції з традиційними навчально-методичними матеріалами; навчитися розвивати творчий потенціал, необхідний для подальшого самонавчання, саморозвитку і самореалізації в умовах інформатизації системи освіти.

Ключові слова: дослідження, плагіат, інформаційні моделі, педагогічне дослідження