ВикладачФальфушинська Галина Іванівна - доктор біологічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та фізичної терапії. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

Метою вивчення дисципліни «Статистичні методи в біології» є засвоєння аспірантами теоретичних і практичних знань, набуття вмінь та навичок в області статистичного аналізу даних, пізнання законів теорії ймовірностей і математичної статистики, ознайомлення з методами комп'ютерного аналізу даних.

Ключові словаоснови варіаційної статистики, перевірка гіпотези, Т-критерій Стьюдента, дисперсійний аналіз, регресійний та кореляційний аналіз, лінійна та нелінійна парна регресія, аналіз часових рядів та прогнозування, багатовимірний статистичний аналіз, кластерний аналіз, програмні засоби біометрії.