ВикладачГрубінко Василь Васильович  - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

Метою вивчення дисципліни «Статистичні методи в біології» є засвоєння аспірантами теоретичних і практичних знань, набуття вмінь та навичок в області статистичного аналізу даних, пізнання законів теорії ймовірностей і математичної статистики, ознайомлення з методами комп'ютерного аналізу даних.

Ключові словаоснови варіаційної статистики, перевірка гіпотези, Т-критерій Стьюдента, дисперсійний аналіз, регресійний та кореляційний аналіз, лінійна та нелінійна парна регресія, аналіз часових рядів та прогнозування, багатовимірний статистичний аналіз, кластерний аналіз, програмні засоби біометрії.