Викладач:  Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

  Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати цілісне бачення світу, сприяти формуванню наукового підходу до аналізу проблем оточуючого світу; розвивати логічне та діалектичне мислення під час пояснення явищ та процесів природи; підготувати студентів до вивчення в наступних семестрах курсів загальної та теоретичної фізики.

     Завдання: Оволодіти знаннями, вміннями та навичками розв'язувати різні типи задач; ознайомитись із особливостями та специфікою розв'язуання задач з різних розділів фізики.  

     Ключові слова: фізичні задачі, фізичні явища та процеси.