Викладач: Задорожна Ірина Павлівна -  доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, проректор з з наукової роботи та міжнародного співробітництваНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

 Мета дисципліни «Актуальні проблеми методики навчання другої іноземної мови» полягає у забезпеченні методичної підготовки аспірантів до реалізації їхніх професійних функцій викладача іноземних мов (розвивально-виховної, конструктивно-планувальної, гностичної, організаторської) в умовах мультилінгвальної освіти в сучасних закладах вищої освіти, удосконаленні їх комунікативно-навчальної, мовленнєвої, мовної, лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентностей; оволодіння аспірантами сучасними знаннями щодо актуальних проблем у навчанні другої іноземної мови та опанування вміннями здійснювати дослідження в галузі методики навчання другої іноземної мови з урахуванням усіх факторів, які інтенсифікують процес оволодіння нею та перешкоджають йому.

Ключові слова: