Викладач:  Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджент (Управління навчальним закладом)

 Метою викладання навчальної дисципліни: «Управління освітньою діяльністю закладів освіти» є ознайомити студентів з актуальними проблемами, структурою та основними видами педагогічної діяльності, яка здійснюється у цілісному освітньому процесі; забезпечити засвоєння студентами знань про специфіку, структуру та зміст системи управління освітньою діяльністю, а також сформувати уявлення про закономірності її перебігу, умови функціонування та розвитку з метою формування особистості керівника закладу освіти, здатного приймати адекватні ефективні рішення щодо розвитку закладу в умовах ринкової економіки та європейського вибору освіти.

Під час вивчення курсу студенти мають сформувати компетентності відповідно до освітньої програми:

Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді.

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатність  розуміти управлінську діяльність як специфічний вид людської діяльності, забезпечувати стратегічне бачення, безперервний розвиток знань, ясність загального призначення, стійкість і узгодженість спрямованості професійно-педагогічної діяльності, що дає можливість усвідомлювати значення функціонування сучасних наукових шкіл управління освітою (стратегічне, маркетингове, компетентнісне).

Здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; здатність до розвитук особистої відповідальності та значною мірою автономної ініціативи; ефективно використовувати трудові ресурси, формувати успішну команду як соціальне утворення;

Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління закладом освіти;

Навички формування та демонстрації лідерських якостей під час керівництва педагогічним колективом;

Здатність розробляти освітні проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

Презентаційні та представницькі: здатність представляти інтереси навчального закладу;  здатність демонструвати комунікативні, дослідницькі, технологічні та крос-культурні навички, необхідні для забезпечення ефективної та результативної діяльності організацій і їх об’єднань.

 Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією

Здатність забезпечувати стратегічне, тактичне, оперативне управління організаціями та їх об’єднаннями; здатність забезпечувати антикризове, парсипативне, проектне, інноваційне, рефлексивне, адаптивне управління організаціями та їх об’єднаннями; здатність забезпечувати управління конкурентоспроможністю та інвестиційною привабливістю організацій; здатність ефективно управляти навчально-виховною діяльністю відповідно до посадових обов’язків.

СК 2. Проектні: здатність до планування, організування, мотивування працівників, контролювання та регулювання діяльності організацій та їх об’єднань; здатність формувати моделі розвитку закладу освіти відповідно до напрямів освітньої політики та завдань реформування освіти; здатність планувати свою управлінську діяльність відповідно до чинного законодавства про освіту.